Regulamin sklepu internetowego pczk.com.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://pczk.com.pl prowadzony jest przez firmę Synergy Medical Company sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54-510, ulica Żernicka 178-180, NIP: 894-311-63-29, REGON: 368561360, e-mail: biuro@pczk.com.pl, tel. 71 724 25 05 wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000700177.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową http://pczk.com.pl

3. Definicje:

 • a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem http://pczk.com.pl
 • b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • c) Sprzedawca – Synergy Medical Company sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54-510, ulica Żernicka 178-180, NIP: 894-311-63-29, REGON: 368561360, e-mail: biuro@pczk.com.pl, tel. 717242505 wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000700177,
 • d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 • e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 • f) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 • g) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
 • h) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 • i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 • j) Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 • k) Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
 • l) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 • m) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
 • n) Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
 • o) Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6,
 • p) Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §5,
 • q) Załącznik nr 3 – dołączony do Regulaminu dokument, umożliwiający złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej e-mail.

 

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

 • a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
 • b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
 • c) prowadzeniu Newslettera.

5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

6. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: rodo@pczk.com.pl

7. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

9. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym http://pczk.com.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

 • a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
 • b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
 • c) złożenie Zamówienia drogą mailową,
 • d) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.

4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

6. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

9. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres biuro@pczk.com.pl, wypełnionego formularza (Załącznik nr 3).

10. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: +48 (71) 724 25 05.

11. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

12. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

13. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 niniejszego paragrafu.

14. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) do momentu wysyłki Produktu.

15. Czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem; w przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego powyższy termin liczony jest od zaksięgowania pełnej kwoty na koncie Sprzedawcy).

16. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio do 5 dni roboczych.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

 • a) Płatność gotówka przy odbiorze osobistym,
 • b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
 • c) płatność za pobraniem (nie dotyczy wysyłek gabarytowych - paletowych)
 • d) płatność ratalna – PlatformaRatalna.pl

 

5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku wysyłki za granicę, Kupujący może dokonać płatności jedynie za pomocą przelewu bankowego.

7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

9. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie akceptacji przez bank złożonego przez Kupującego wniosku ratalnego i podpisania umowy kredytu.

10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

11. W przypadku Kupujących niebędących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności, w tym także do wprowadzenia wymogu dokonania przedpłaty.

§4. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

 • a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
 • b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podawany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

 

2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA

1. Sprzedawca informuje o konieczności sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki może skutkować wstrzymaniem ewentualnej reklamacji. Ponad to dokonanie takiej weryfikacji znacznie usprawnia procedurę reklamacyjną.

2. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego formularz reklamacyjny. Załącznik nr 2.

5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt.

7. Reklamacje należy kierować na adres:

Polskie Centrum Zaopatrzenia Kosmetycznego ul. Żernicka 178-180, 54-510 Wrocław

8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

11. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

 • a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 • l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Zwroty Produktów należy wysyłać na adres: Polskie Centrum Zaopatrzenia Kosmetycznego ul. Żernicka 178-180 54-510 Wrocław

6. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

10. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.  

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę (tj. Synergy Medical Company sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54-510, ulica Żernicka 178-180, NIP: 894-311-63-29, REGON: 368561360, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000700177), który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO). Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. ( dalej „RODO”). Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail rodo@pczk.com.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 71 724 25 05.

2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.

3. Aby świadczyć usługę Newslettera, Usługodawca przetwarza tylko nazwy adresów e-mail Użytkowników.

4. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, a także adres IP komputera, z którego złożono Zamówienie lub zarejestrowano Konto, będą przetwarzane w celu:

a) realizacji przepisów prawa,

b) utworzenia Konta, realizacji Zamówień, świadczenia usługi Newslettera, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.

5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody, na potrzeby Newslettera oraz przesyłanie ofert handlowych na wskazany adres mailowy.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, może uniemożliwić wykonywanie usług przez Usługodawcę lub Sprzedawcę, w tym realizację Zamówienia albo prowadzenia Konta Użytkownika.

7. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres e-mail lub miejscowy Usługodawcy lub Sprzedawcy podany na wstępie.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. b, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy.

9. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji usług i umowy (w tym Sprzedawcy, firmie księgowej lub firmie kurierskiej). Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Sprzedawcy.

Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

10. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta,

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia zarówno z systemu Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, współpracujących z Usługodawcą, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

12.  Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

13.  Usługodawca i Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

14. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Usługodawcę lub Sprzedawcę, na skutek wypowiedzenia czy odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do stwierdzenia naruszenia i dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz Regulaminu,

15. W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Serwisu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Serwisu.

16. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

17. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

18. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

19. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:

a) utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),

b) dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),

c) zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),

d) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),

e) łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),

f) wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

20. Serwis wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika;

b) stałe – zakończenie sesji użytkownika nie powoduje ich usunięcia.

21. Każdy użytkownik i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

22. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy Rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

23. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

24. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

§ 8. NEWSLETTER

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:

a) zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.pczk.com.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,

b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,

c) uaktywnia przycisk „Zapisz”.

3. Użytkownik może również subskrybować Newsletter podczas aktywacji Konta.

4. Z chwilą uaktywnienia przycisku „Zapisz” lub „Utwórz Konto”, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji.

6. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w § 15.

7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego http://pczk.com.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego http://pczk.com.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego http://pczk.com.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. W ramach realizacji Usług i świadczenia innych funkcjonalności Serwisu, Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Serwisu i za niniejsze jest odpowiedzialny.

2. Żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody, które według przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.

3. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) za niemożność zawarcia lub realizacji Umowy Sprzedaży, w tym za utracone przez Sprzedawcę korzyści chyba, że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej Usługodawcy.

b) za szkody wynikłe z korzystania przez Użytkowników z Serwisu sprzecznego z normalnym korzystaniem zgodnym z jego przeznaczeniem i wynikające z nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Usług,

c) za Treści i Towary umieszczane przez Sprzedawców, w tym za szkody związane z zamieszczeniem Treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa czy dobrymi obyczajami,

d) z tytułu naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego, w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

e) za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w Serwisie Internetowych,

f) za szkody wynikłe z usunięcia Treści zamieszczonych przez Użytkownika sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

g) za szkody wynikłe z niedotrzymania przez Użytkownika ochrony właściwych danych Konta oraz z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczone Towary i Treści w razie zawiadomienia zgodnego z § 13 Regulaminem.

5. Z uwagi na fakt, iż stronami Umowy Sprzedaży jest Kupujący oraz Sprzedawca, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tej Umowy przez którąkolwiek ze stron.

6. Powyższe postanowienia Regulaminu nie wyłączają prawa Usługodawcy do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11. ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.

2. Użytkownicy zarejestrowani zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas Rejestracji, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowani w komunikacie na stronie głównej Serwisu, widocznym na 14 dni przez wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.

4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik wypowiada umowy świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

2. Postanowienia Regulaminu nie mogą uchybiać bezwzględnie obowiązującym przepisom, w szczególności regulującym prawa konsumentów. Jeżeli postanowienie Regulaminu narusza taki przepis lub przepisy, Usługodawca oraz Sprzedawca nie stosuje go w umowach z Konsumentami.

3. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z ADR możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego.

4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca może kierować do niego powiadomienia, w szczególności o zmianie Regulaminu.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niewykonanie przez Usługodawcę uprawnień przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub prawa przysługującego Usługodawcy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi zrzeczenia się ich przez Usługodawcę, a takie uprawnienia i prawa pozostaną dyspozycyjne dla Usługodawcy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego oraz prac naprawczych, mogących powodować okresowe, nie dłuższe jednak niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny, ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W tym celu nie jest konieczna zgoda Użytkowników.

8. Czasowe zawieszenie funkcjonalności Serwisu nie oznacza woli rozwiązania przez Usługodawcę umów z Użytkownikami.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

Załączniki do regulaminu

Załącznik numer 1 - formularz odstąpienia od umowy zawartej na odlgłość 

Załącznik numer 2 - protokół reklamacji produktu

Załącznik numer 3 - złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej e-mail


Regulamin promocji Beauty Forum

Świąteczny rabat beauty forum obowiązuje do 30.12.2015. Rabat nie dotyczy urządzeń do karboksyterapii, Laserów, urządzeń IPL, SHR, E-light, sPTF, a także kombajnów kosmetycznych.

Promocja Beauty Forum nie łączy się z innymi promocjami.


Facebook
Do góry